Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen

25. juni 2009

Til redaktionen

Holstebro, 25. juni 2009

Vi e-mailer pressestof for Nordvækstjylland, som består af Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune.
De tre kommuner har sendt et åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.
Se mere på www.livet-i-nordvest.dk

Tekst af journalist Carsten Tolbøll.
Foto ved fotograf Søren Palmelund.
Tekst og foto findes på www.presseoversigt.dk
Tekst og fotos må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af livet-i-nordvest.dk.

Se alle pressemeddelelser Nordvækstjylland på http://www.presseoversigt.dk/vis.asp?kundeid=260

Yderligere informationer kontakt regionsrådsmedlem og borgmester Martin Merrild, tlf. 9684 8484

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen

 

Tak for sidst! Tak fordi du tog turen over til os i Vestjylland, besøgte vores sygehus i Holstebro og modigt trådte ind i løvens hule i Lemvig til konfrontation med 1.400 debat- og spørgelystne borgere. Det aftvinger respekt, at du ikke stikker hovedet i busken og lader andre tage skraldet i en besværlig, regional konflikt om placeringen af et hospital.

Vi håber, at du forlod Lemvig med det indtryk, at den vestjyske befolkning ikke er bagstræberiske nostalgikere, der klamrer sig til et forældet sundhedssystem med landsbylæger og små lokalsygehuse. Tværtimod: Vi støtter i hovedsagen dine og Sundhedsstyrelsens tanker om færre og større enheder og fælles akutmodtagelser kombineret med et øget præhospitalt beredskab.

Da regeringen for et par år siden bad de nye regioner lægge sygehusplaner for de kommende årtier, greb vi vestjyder udfordringen. Vi lod os inspirere af din forgænger og nuværende statsministers ord om, at nu skulle det være slut med at lappe på gamle sygehusbygninger. Nu skulle der bygges nyt for fremtiden.

Udspillet fra vestjyske politikere i Region Midtjylland var: 1. Der skal bygges et nyt storhospital i den vestlige del af regionen. 2. Det skal have en størrelse og status som nummer 2 i regionen efter Skejby Sygehus og foruden fælles akutmodtagelse have en række medicinske og kirurgiske specialer.

Dette udspil blev forplumret af et flertal i regionsrådet omkring formand Bent Hansen, der ønskede at favorisere ”sit” gamle sygehus i Viborg. Resultatet var, at regionsrådet anbefalede en milliardinvestering i Viborg, skønt dette sygehus som udgangspunkt har en kritisabel logistik og placering i regionen. Afstanden til Regionshospitalet Randers er således blot 42,6 km.

Samtidig vedtog regionsrådet at bygge et nyt storsygehus placeret mellem Herning og Holstebro. Det endte som bekendt med et flertal for Gødstrup tæt ved Herning på trods af, at den neutrale ekspert COWI påpegede, at placeringerne Aulum og Holstebro Syd ligger betydeligt mere centrale for optageområdet. *

Som sundhedsminister skal du i nær fremtid forholde dig til placeringen af det kommende vestjyske storsygehus. Der er – ifølge dig – to mulige scenarier: 1. Et barmarksprojekt i Gødstrup. 2. En udbygning af Herning Sygehus.

” Jeg har sendt et brev til regionsrådet, hvor jeg skriver, at jeg på det foreliggende grundlag ikke kan acceptere Gødstrup, men at det vil være mere hensigtsmæssigt at udbygge Herning. Herning er det, de (regionsrådet, red.) selv har adresseret. Jeg kan kun tage stilling til de sygehusplaner, regionerne laver. Derfor er Holstebro aldrig kommet op på mit bord og kommer det ikke, for det er ikke regionens plan.”

Sådan sagde du i Lemvig Idræts- og Kulturcenter onsdag 17. juni.

Men Midtjyllands Regionsråd har aldrig anbefalet en udbygning af sygehuset i Herning! Den løsning blev opfundet af dit eget ekspertpanel, som fandt, at ”Regionshospitalet Herning formentlig er velegnet til udbygning”. Panelets vurdering blev ordret tiltrådt af regeringen. Midtjyllands Regionsråd fastholder, efter at have fået foretaget en sammenligning, at Gødstrup-projektet er ”bedst, billigst, hurtigst og mest effektivt” i forhold til en Herning-udbygning.

Det er med andre ord dine egne eksperter, som har overskredet aftalen om, at regeringen og panelet udelukkende kan tage stilling til regionernes egne planer og projekter. Set i det perspektiv kan du som minister med lige så god ret forholde dig til en udbygning i Holstebro som i Herning.

Vi vil i den sammenhæng pege på, at de præmisser for en Holstebro-løsning, som du fik forelagt af Region Midtjylland på dit sygehusbesøg i onsdags, ikke svarer til dem, som Holstebro Kommune arbejder ud fra i sit skitseprojekt. Der skal ikke ryddes gader og fjernes huse en masse ved en udbygning af Regionshospitalet Holstebro langs den grønne kile ud mod byens ringvej. Her kan der uden videre bygges og anlægges tilkørselsvej uden at forstyrre sygehusets drift. Du blev reelt misinformeret af regionens repræsentanter, som omtalte en fiktiv udvidelsesmodel, som aldrig har været til diskussion.

Og med hensyn til rekruttering af sygehuspersonale: Med de erfaringer, der er gjort, deler vi ikke den bekymring, der ofte er givet udtryk for i forbindelse med en nordligere placering af hospitalet end Herning. Det gør Region Midtjylland i øvrigt heller ikke, har man erkendt.

Holstebro har VIA University College med de professionsbacheloruddannelser på sundhedsområdet, der fungerer som fødekæde til byens sygehus. Og hvad læger angår, har Regionshospitalet Holstebro ikke sværere ved at besætte speciallæge- og uddannelsesstillinger end andre sygehuse. Snarere lettere, for sygehusets har et attraktivt fagligt miljø, og byen er et populært sted at bo.

Borgermødet i Lemvig gjorde indtryk på dig. Det sagde du, og det kunne vi mærke. Vi bemærkede også dine ord om at gå i tænkeboks og finde en løsning, der ikke tryner et stort mindretal. Din regering har tidligere udvist mod og vilje til decentraliserede løsninger – og Folketinget har med stort flertal vedtaget, at Danmark skal være i balance . Må den ånd præge den beslutning, som du i nær fremtid skal træffe om vestjydernes hospital.

* Så mange personer i optageområdet vil få mere end 1 times transport til et sygehus med flg. placeringer (eksisterende vejnet):
Gødstrup: 32.586. (12% af optageområdet).
Aulum: 13.430. (5% af optageområdet).
Holstebro Syd: 12.861 (5% af optageområdet).
Der foreligger ikke tilsvarende beregninger for sygehusene i Herning og Holstebro.
(Kilde: COWI: ”Nyt hospital i Vestjylland”. Maj 2008)

Alle pressemeddelelser om: