Tilbage til start  Print siden  Vis pressemeddelelse i ren tekst uden billeder


Seneste pressemeddelelse for TILSTED & CO


Hent dette billede i stort format

Kommunikationsplatformen www.livet-i-nordvet.dk sættes nu på standby. Fotocollage ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.

Til redaktionen

Holstebro, 13. november 2009

Vi e-mailer pressestof for kommunikationsbureauet Tilsted Com, som har udviklet den netbaserede kampagne www.livet-i-nordvest.dk for de tre kommuner: Struer Kommune, Holstebro Kommune og Lemvig Kommune.
Websitet sættes nu på standby.

Tekst ved journalist Carsten Tolbøll.
Fotocollage ved fotograf Martin Schubert/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i forbindelse med redaktionel omtale af Tilsted Com.

Yderligere informationer kontakt Tilsted Com, Bent Tilsted, tlf. 9743 2300.


Med venlig hilsen


f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Da bølgen fra vest
ramte Slotsholmen

Status over et år med sygehuskampagnen livet-i-nordvest

Det startede som et bølgeskvulp fra høfderne ved Thyborøn. Og endte som en tsunami, der truede med at rive tæppet væk under regeringen i forhandlingerne om Danmarks finanslov for 2010.

Kampen for placeringen af et kommende hospital længst mod vest i Region Midtjylland savner sidestykke. Aldrig før har man set kommuner finansiere en netbaseret kampagne via et kommunikationsbureau med lokale græsrødder som samarbejdspartnere. Og aldrig tidligere har en lokalt udsprunget kampagne opnået en tilsvarende landspolitisk effekt.

Provokerende start

Egentlig er der tale om to kampagner. En ledende medarbejder i Cheminova A/S kontaktede i april 2008 Tilsted Com og bad om hjælp til at råbe befolkning og politikere op. Virksomhederne langs vestkysten i Lemvig Kommune frygtede for medarbejdernes sikkerhed, hvis det nye regionshospital med akutmodtagelse blev placeret for langt mod sydøst.

Bureauindehaver Bent Tilsted lovede at skaffe sagen omtale i landsdækkende medier allerede den følgende weekend. Han holdt ord. Indpakket i flot, men skræmmende grafik lancerede www.manden-med-leen.dk budskabet via fiktive dødsannoncer over folk, der kom for sent på operationsbordet, fordi de boede for langt væk fra akutsygehuset.

Det var skrap kost, selv om ingen kunne anfægte perspektivet: At for lang afstand til akutmodtagelse i værste fald kan føre til tab af liv og førlighed. Reaktionerne var imidlertid så voldsomme, at vi fra bureauets side valgte at give kampagnen et mindre provokerende navn og en mere afdæmpet form.

COWI-rapport talte for Holstebro

Så kom COWI’s rapport med analyser af de otte placeringsmuligheder, Region Midtjylland havde udpeget på strækningen Herning-Holstebro. Den dokumenterede med tørre tal, at hvis hospitalet blev placeret i landsbyen Gødstrup ved Herning, ville 27.276 mennesker få mere end en times transport til sygehuset, selv med et fremtidigt udbygget vejnet. Valgte man derimod matriklen Holstebro Syd, ville kun 4.700 ud af de 274.000 mennesker i optageområdet få mere end en times kørsel til sygehuset.

Kampagnens hjemmeside dokumenterede, at Herning Kommune havde forsøgt at manipulere med tallene. Ved at trække optageområdet længere østpå i forhold til oplægget fra Region Midtjylland blev billedet af køretiderne behændigt forrykket til Hernings fordel. I de følgende uger beskrev vi i journalistisk form, hvorledes læger, hjemmesygeplejersker, patienter og pårørende oplever konsekvensen af, at nærmeste akutmodtagelse placeres ved Herning – 92 km fra Thyborøn.

Det gjorde indtryk, men blot ikke på et snævert flertal i regionsrådet, der i juni 2008 valgte placeringen Gødstrup med en enkelt stemmes overvægt. Regionsrådsformand Bent Hansen (A) sørgede behændigt for, at det alternative kompromis Aulum ikke kom til afstemning.

Ny form for net-kampagne

Nordvest-kampagnens form var en nyskabelse: Nyheder og baggrundsartikler med foto blev løbende lagt på nettet til læsning for alle og til fri afbenyttelse for pressen suppleret med dokumentationsmateriale og debatindlæg. I oktober blev Tilsted Com af borgmestrene for de tre nordvest-kommuner, Lemvig, Struer og Holstebro, bedt om at tage tråden op.

Det blev startskuddet til www.livet-i-nordvest.dk - en kampagne, der for alvor skulle gøre vestjydernes kamp for en retfærdig og forsvarlig sygehusløsning kendt over hele landet.

Nu skulle skytset rettes mod regering og Folketing, der skulle træffe de endelige beslutninger om placeringer og bevillinger til nye sygehuse. Tilsted Com forudså fra start, at det ville være af afgørende betydning at trænge igennem til regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, som på daværende tidspunkt ikke havde bekendt kulør i sygehusdebatten. Det skulle vise sig at være en korrekt vurdering.

Koordinationsgruppen bag livet-i-nordvest talte politikere fra de tre byråd, aktivister fra Akutgruppen i Holstebro, formanden for byens praktiserende læger, formanden for overlægerne ved Regionshospitalet Holstebro og Tilsted Com’s to repræsentanter. En stærk sammensætning af politik, lægefaglig viden og kommunikation, som tilsammen lagde strategien.

Løkke glemte at spørge DF

Hen over sommeren 2009 lykkedes det kampagnen at få de landspolitiske nøglepersoner i tale. Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard (V), afsagde i juni dødsdom over Gødstrup-placeringen. Et par uger senere lovede sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (C) foran 1.400 vestjyder at sikre en afbalanceret løsning, der ikke ville tryne mindretallet.

I august var der hul igennem til DF’s sundhedsordfører Liselott Blixt. Efter et møde i Thyholm erklærede hun, at op mod 100 km til nærmeste akutmodtagelse er en uacceptabel afstand, og hun ville herefter bede partiets finansordfører Kristian Thulesen Dahl om at sikre vestjyderne en hospitalsløsning, alle kan leve med.

1. oktober åbnede Lars Løkke Rasmussen ikke desto mindre folketingsåret med at erklære, at det nye hospital skulle bygges i Gødstrup. Statsministeren havde blot glemt at spørge Dansk Folkeparti, der en måned senere inddrog placeringsspørgsmålet i finanslovsdebatten for 2010. Sygehuset skulle flyttes til Aulum, krævede DF med henvisning til det bredt vedtagne princip om et Danmark i Balance. Et program, som både regeringspartierne og store dele af de øvrige partier åbenbart anser for at være en uforpligtende hensigtserklæring, man kan tillade sig at se stort på.

DF stod fast

Bølgerne gik højt under seks døgns forhandlinger. Ved at sætte navn på placeringen i åbningstalen, havde Lars Løkke demonstreret en påfaldende mangel på overblik, der kunne have kostet hans regering livet. Samtidig følte Løkke sig presset til at holde fast i Gødstrup for ikke at desavouere regionsrådet og derved levere en pind til regionernes ligkiste.

Dansk Folkeparti lod sig ikke spise af med regeringens tilbud om en motorvej Herning-Holstebro, som for længst er vedtaget af Folketinget. Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl fik til sidst – da de måtte opgive at få regeringen med på Aulum-placeringen – sparket kampen ud i forlænget spilletid. Region Midtjylland skal inden 1. juni 2010 levere beviser for et forsvarligt akutberedskab i Nordvestjylland. Først da går DF med til at frigive penge til sygehusbyggeriet.

Det nyvalgte regionsråd kan gøre opgaven lettere for sig selv ved at flytte hospitalet til Aulum og derved imødekomme kravet om mindst mulig afstand for de fleste – uden at det koster en krone ekstra!

En kampagne med gennemslagskraft

Der var kamp til stregen, og den blev ført helt til tops og fik finanslov og regering til at vakle. At vestjyderne har en sag, som de tager alvorligt og ikke giver køb på, kan ingen i Danmark længere tvivle på. Budskabet var aldrig nået så langt, hvis ikke borgmestrene Martin Merrild, Erik Flyvholm og Arne Lægaard gang på gang havde taget turen til Christiansborg og talt deres sag. Det ville heller ikke været trængt igennem, hvis ikke aktivister som Akutgruppen og Ester Jakobsen gang på gang havde formået at samle græsrødderne, så jorden dundrede fra 100.000 par fødder. For ikke at forglemme overlæge Niels A. Larsen, der havde mod til at sige sin veldokumenterede mening og praktiserende læge Lotte Jacobsen, der mødtes med Thulesen Dahl og ridsede de lægelige konsekvenser af sygehusplaceringen op for Finansudvalgets formand.

Men sagen ville slet ikke være nået så langt uden hjemmesiden www-livet-i-nordvest.dk. De mange artikler og indlæg åbnede til sidst Østdanmarks øjne for, at sygehus-placeringen er noget ganske andet og mere end et lokalt hundeslagsmål mellem to rivaliserende nabobyer. At den i stedet handler om:

• Hvilket Danmark vil vi have? En koncentration af udvikling omkring store bycentre og affolkning af udkantsområderne eller et ”Danmark i Balance” , der tilstræber, at alle borgere får mulighed for udvikling og trivsel uanset, hvor i landet de bosætter sig.

• At en placering af sygehuset ved Herning betyder, at Holstebro på sigt må ophøre med at være uddannelses-fødekæde for praktiserende læger, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter.

• At fysisk afstand til akutmodtagelse har direkte betydning for overlevelseschancerne ved mindst otte forskellige diagnoser.

• At der ikke findes nogen saglig begrundelse for at placere et nye vestjysk superhospital i Midtjylland.

Nordvestjylland har grund til at føle sig svigtet af en regering, der lovede at tage hensyn til mindretallet, men endte med at gøre det stik modsatte. Men kampen for en region i balance slutter ikke med finanslovsvedtagelsen 12. november 2009. Alt for meget står på spil, og det vil være oplagt at bygge videre på den opmærksomhed og respekt, som kampagnen for sygehusplaceringen har skabt ud over landet, og på det sammenhold på tværs af kommunegrænser og politiske partier, som livet-i-nordvest også har været et udtryk for.

Tilsted Communication - Naurvej 35 - 7800 Holstebro
Tlf: 9743 2300 - Fax: 9743 2003 - Email: post@tilsted.com - Web: www.tilsted.com
Denne pressemeddelelse er printet ud fra www.presseoversigten.dk